Katalog
NA BALKONY A TERASY

HIT SEZONY

VHODNÁ NA TERASY

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky – e-shop

_____________________________________________________________________________

Ondřej Vorel  - Zahradnictví ZOJA

sídlem Příkrý 76, 513 01 SEMILY

IČ: 72043920      DIČ: CZ8003313439

prodávající je plátce DPH

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zzoja.cz

 

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, čl. 45, 55, 65, 81 platného od 14.12.2019 zde uvádíme odkaz níže kde naleznete všechny potřebné informace související s dovozem a vývozem rostlin v rámci EU.

Firma Ondřej Vorel, Zahradnictví ZOJA ®, je řádně registrována pro rostlinolékařské účely, a to bez výjimky. 

 http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/fytosanitarni-rezim-eu-k-14-12-2019.html 

______________________________________________________________________________

 

Nákupem v e-shopu na adrese www.zzoja.cz  kupující souhlasí s dále uvedenými Obchodními podmínkami.

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky účinné od 01.01.2015 (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji a koupi zboží  realizovaných na základě a v souvislosti s kupními smlouvami uzavíranými mezi panem Ondřejem Vorlem - Zahradnictví ZOJA, se sídlem Příkrý 76, 513 01 Semily, identifikační číslo: 72043920 (dále jen „prodávající“) a zákazníkem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „Kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.zzoja.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://www.zzoja.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba (kupující), která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění nedílnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího postupem dle čl. 3. těchto obchodních podmínek, nestanoví-li Kupní smlouva jinak. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4. Tyto obchodní podmínky se použijí přiměřeně i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím realizovaných mezi smluvními stranami prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (zejména faxem, telefonicky, e-mailem apod.)

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávku zboží nabízeného v internetovém obchodě prodávajícího (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci kupujícího na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a zachovávat náležitou míru opatrnosti ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání jeho uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající mu z Kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek .

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být přístupný a dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně jeho označení, popisu, vlastností, cen jednotlivého nabízeného zboží a informace o způsobu jeho použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Ceny nabízeného zboží jsou konečné, včetně všech daní a poplatků. Nabídka zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou však nezávazné a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Uzavřením Kupní smlouvy kupující projevuje souhlas s jednotlivými ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním konkrétního druhu zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno a doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář dostupný ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • identifikačních údajích kupujícího,
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Po vyplnění objednávkového formuláře je kupující seznámen s konečnou celkovou cenou objednaného zboží včetně všech souvisejících služeb, daní a poplatků a cenou za dodání (dopravu) zboží.

3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Vlastní objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Krok 3/4 - Dokončit objednávku“ v objednávkovém formuláři. Údaje uvedené kupujícím v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah (Kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

3.8. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

3.9. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.11. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu po uhrazení ceny zboží daňový doklad (fakturu) a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky prodávajícího na internetovém obchodě. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je kupující před odesláním objednávky informován.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy lze uhradit kupujícím prodávajícímu pouze následujícím způsobem:

 • na dobírku (+ 39,-Kč)
   
 • v hotovosti nebo kartou, při osobním odběru v provozovně prodávajícího (služba je zdarma)
   
 • PayU platební kartou nebo bankovním převodem online (služba je zdarma)
   
 • bankovním převodem (služba je zdarma) 

   

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není – li dohodnuto jinak, platí, že v kupní ceně jsou zahrnuty náklady spojené s balením a dodáním zboží.

Balné je účtováno pouze v případě speciálního balení, týká se zejména olistěných stromků v kontejneru.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena za zboží a cena za dopravu splatná při převzetí zboží. 

4.5. V odůvodněných případech (s ohledem na charakter objednaného zboží) je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení přiměřené zálohy kupní ceny či celou kupní cenu, vždy pak v případě objednávky v hodnotě zboží nad 5.000,- Kč. Strany si sjednávají, že lhůta k dodání zboží počíná běžet až okamžikem, kdy je záloha či kupní cena uhrazena prodávajícímu. Doplatek kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu nejpozději při dodání zboží či v jiném dohodnutém termínu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Po obdržení zprávy o expedici zboží do e-malu či jako zpráva SMS, již nelze v objednávce provádět změny.

4.8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě v okamžiku zaplacení celé kupní ceny zboží.

 

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘEPRAVA ZBOŽÍ

5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do čtyř (4) týdnů od uzavření Kupní smlouvy - neplatí pro jarní a podzimní předobjednávky, kdy se zboží objednává již od 1.Ledna, ale dodání a doba výsadby je možná např. až v Květnu, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní Internetového obchodu je pouze orientační a jako takový je v uživatelském rozhraní Internetového obchodu řádně označen.

5.2. Obsahuje-li nabídka v Internetovém obchodě možnost volby způsobu dodání zboží, prodávající a kupující si mohou sjednat místo dodání, zboží. Pokud si strany toto místo výslovně nesjednají nebo v internetovém obchodě nebude umožněna volba způsobu dodání zboží, platí, že dodání a předání zboží bude realizováno dodáním v provozovně prodávajícího.

5.3. Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak kupující povinen učinit neprodleně poté a ve lhůtě 24 hodin od převzetí zboží oznámit zjištěné vady prodávajícímu.

5.4. Dodání zboží v provozovně prodávajícího:  Zboží bude připraveno k vyzvednutí na adrese provozovny prodávajícího, a to v termínu určeném prodávajícím. O termínu vyzvednutí zboží informuje prodávající kupujícího e-mailem nebo SMS; kupující je povinen zboží vyzvednout neprodleně poté, co se dozvěděl o připravenosti zboží na provozovně a o možnosti zboží vyzvednout, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyzvedne-li si kupující zboží po dobu 10 dnů od oznámení o možnosti jej vyzvednout Kupní smlouva se od počátku ruší a prodávající má právo zboží  kupujícímu nedodat.

Objednávka kupujícího se kompletuje z technických důvodů až při osobním odběru v provozovně prodávajícího, objednané zboží lze vyzvednout i po telefonické domluvě.

Rozvoz zboží prodávajícím (při osobním odběru v provozovně prodávajícího) dle osobní domluvy, obvykle v případě objednávky velkého množství zboží. Cena dle dohody.

 

5.5. Dodání do místa určeného kupujícím: O termínu doručení zboží na místo určené kupujícím (dodací adresa) bude prodávající, resp. jeho přepravce informovat kupujícího při expedici zboží ze skladu. Doručení zboží provede příslušný dopravce prodávajícího. Nejpozději v den dodání zboží informuje dopravce kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět prodávajícímu.

Zásilky, které se prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání a kupující je vždy povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s jeho opětovným dodáním. Uvedené platí přiměřeně i u zásilek dodávaných jiným způsobem (z důvodů na straně kupujícího) než bylo uvedeno v objednávce.

Nepřevezme-li kupující zboží, je povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady spojené s vyřizováním jeho objednávky, včetně nákladů za dopravu zboží do místa určení, včetně ceny zboží, které se znehodnotilo během uložení zásilky u přepravce nebo při přepravě zboží zpět prodávajícímu.

Pro účely doručování zboží do místa určeného kupujícím nejsou ze strany prodávajícího akceptovány místa mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.

5.6. Způsob přepravy zboží určuje prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob přepravy dohodnut na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem pžrpravy.

5.7.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě přepravcem nebo v případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je však povinen s tímto přepravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží. Podpisem dodacího listu (bez výhrad) kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel

Je-li poškození zboží způsobené přepravou zjištěno kupujícím až po převzetí zboží, zavazuje se kupující ve lhůtě 24 hodin od převzetí zboží oznámit tyto zjištěné vady prodávajícímu.

5.8. Způsob přepravy:

Malý balík

Malý balík má nejdelší stranu o délce max. 60cm a váhu do 9 kg. Tento balík je vhodný na menší počet rostlin nebo rostliny v malých kontejnerech. Pokud kupující zadá při objednávce nesprávnou velikost balíku, bude mu před odesláním zboží cena poštovného upravena.

Prodávající využívá doručování přepravní společnost DPD, popř. Českou poštu - balík do ruky. Cena služby je 169,- Kč

Cena je včetně balného.

 

Velký balík

Velký balík má nejdelší stranu o délce max. 180cm a váhu do 25kg. Tento balík je vhodný na prostokořenné stromky a pro větší množství rostlin. Pokud se objednávka nevejde ani do tohoto balíku, bude rozdělena na náklady kupujícího dle potřeby na více zásilek a to včetně dalšího poštovného.

Prodávající využívá doručování přepravní společnost DPD, popř. Českou poštu - balík do ruky. Cena služby je 199,- Kč.

Cena je včetně balného.

 

5.9. Pokud je zboží dostupné skladem, jeho expedice je prováděna obvykle od 2 do 8 pracovních dnů, v sezoně se může tento termín expedice prodloužit na 3-4 týdny nebo déle dle dostupnosti objednaného zboží. Na jaře je zboží expedováno dle počasí, zpravidla nejdříve v průběhu měsíce března, v podzimní sezoně prodávající expeduje prostokořenné stromky a keře v průběhu měsíce října/ listopadu. Rostliny v květináči prodávající expeduje i v letních měsících. Zboží je odesíláno ve dnech - pondělí, úterý a středa - nemůže se tak stát, že zboží zůstává o víkendu u přepravce.

5.10. Zboží je dostupné, pokud ho lze v e-shopu "vhodit" do košíku, takové zboží je skladem přímo v provozovně nebo je skladem u některého z pěstitelů/ dodavatelů prodávajícho. 

Zboží, které je nedostupné, v e-shopu nelze "vhodit" do košíku, takové zboží není momentálně skladem u prodávajícího či žádného z dodavatelů prodávajícího.

Zboží, které je rezervováno, v e - shopu nelze "vhodit" do košíku, takové zboží je rezervováno pro zákazníky, kteří si zboží objednali již dříve.

Nákup v provozovně prodávajícího není bez předchozí internetové objednávky možný. Provozovna slouží pouze jako výdejna objednávek vytvořených v e-shopu prodávajícího (www.zzoja.cz).

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodané zboží nemá při převzetí vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U prostokořenných stromů a keřů musí kupující po výsadbě zakrátit minimálně o 2/3 původní délky.  Pořádně zalévat v období sucha 1-2 x týdně.Dodávané prostokořenné stromky jsou zastřižené pouze na rozměr krabice na dle návodu o správnosti výsadby. Pokud nebudou prostokořenné stromky a keře po výsadbě zakráceny (zastřiženy), výše popsaným způsobem, případnou reklamaci nelze řešit a bude zamítnuta.Kontejnerované stromky vysazené v olistěném stavu je dobré 1-2 měsíce zavlažovat, v případě sucha 1-2x týdně dokud nezakoření. Prostokořenné i konteinerované stromky a keře je v prvním roce nutné udržovat v bezplevelném stavu - okopáváním, pletím, mulčováním. 

6.5. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží, u rozmnožovacího materiálu jednoletých druhů s výjimkou sazenic zeleniny v délce trvání 1 roku, u víceletých druhů končí záruční doba 1 rok po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy a u sazenic zeleniny a květin v délce trvání 3 týdnů od převzetí zboží. Zárukou za jakost kupujícímu garantuje, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Určuje-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujedná-li však prodávající a kupující jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

6.6. Kupující bere na vědomí, že ihned po obdržení zásilky by měly být rostliny vyjmuty z balíku a ošetřeny v souladu s pokyny uvedenými v návodu na pěstování nebo obvyklým způsobem pro daný druh rostliny. Kupující bere na vědomí, že dopravou mohou být rostliny pomačkány. Okrasné křoviny, růže a květiny nelze posuzovat podle momentálního vzhledu. I když jsou bez listů, znamená to pouze, že se nacházejí v době vegetačního klidu. Pokud není výslovně uvedeno v popisu zboží, nelze reklamovat velikost sazenic, počet výhonů, větvení, stáří, velikost kořenáče a pro odlišnost s fotografickým vyobrazením na webovém rozhraní (obrázky u zboží jsou pouze ilustračního charakteru). Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé neodbornou a nepřiměřenou péči, poškozením živly, zvířaty, chorobami nebo škůdci rostlin a vyšší moci.

Poskytnutá záruka za jakost zaniká v případech, kdy: (i) rostliny nebyly kupujícím odborně vysázeny, (ii) rostliny nebyly kupujícím vysázeny do klimatických a půdních podmínek, které vyžadují, (iii) rostliny nebyly kupujícím v záruční době odborně ošetřovány nebo (iv) rostliny byly na trvalém stanovišti následně napadeny škůdci nebo chorobami.


6.7.  Má-li zboží vady, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu má kupující i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by kupujícímu zjednání nápravy působilo značné obtíže.

 

6.8.Vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu (reklamovat) bez zbytečného odkladu, jakmile vadu zjistí nejpozději. do 2 dnů od převzetí a to písemně na adrese provozovny prodávajícího: Zahradnictví ZOJA, Hořensko 21, 512 01 Slaná Hořensko nebo v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího: zahradnictvizoja@seznam.cz.  Pozdější reklamace zjevných vad nebudou uznány. Stejným způsobem kupující uplatňuje shora popsaná práva z vadného plnění.

Případné prodlení s reklamací zboží při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

Prostokořenné rostliny lze reklamovat v jarní sezoně nejpozději do 30.6. a v podzimní sezoně nejpozději do 15.12. avšak pouze z důvodu kvality rostliny. Záruka se vztahuje na to, že je rostlina v okamžiku dodání v pořádku a nikoliv na následném ujmutí rostliny.
 

Záruční doba na sazenice v kontejnerech je dle zákona 219/2003 Sb. 3 týdny.

 

6.9. Vady zboží a uplatnění práv z  vady zboží oznamuje kupující prodávajícímu prostřednictvím vyplněného reklamačního protokolu (s přílohami v protokolu uvedenými), ke stažení https://www.zzoja.cz/formulare/reklamacni-formular

V oznámení vady (reklamačním protokolu) uvede kupující zejména své jméno, příjmení, úplnou adresu svého bydliště a zákaznické číslo, pokud mu bylo přiděleno, případně své telefonní číslo a e-mail adresu. U reklamovaného zboží kupující uvede objednávkové číslo, název, cenu zboží a důvod reklamace (popis vady, popis jak se vada projevuje apod.), přiloží doklad o koupi a převzetí zboží. Při reklamaci, z níž není zřejmý důvod reklamace, nebo není uveden druh a množství zboží, není možné reklamaci vyřídit.

K vyřízení reklamace si prodávající vymiňuje předložení reklamovaného zboží kupujícím. Prodávající nepřijímá reklamované zboží zaslané na dobírku.

ADRESA PRO ZASLÁNÍ REKLAMACE:
Zahradnictví ZOJA
HOŘENSKO 21
51201 SLANÁ HOŘENSKO

6.10.  V případě odstoupení kupujícího od Kupní smlouvy z důvodu vadného plnění, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu jen proti vrácení reklamovaného zboží kupujícím prodávajícímu, a to na shora uvedenou adresu provozovny prodávajícího: Zahradnictví ZOJA, Příkrý 76, 513 01 Semily.

6.11.  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

6.12.  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil, např. nesprávnou péčí.

 

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - formulář  

https://www.zzoja.cz/formulare/odstoupeni-od-kupni-smlouvy

7.1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, ke stažení ZDE. Odstoupení od Kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na adresu sídla či provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího zahradnictvizoja@seznam.cz. Vrácení platby do 10. dnů od převzetí. Dárkové poukazy není možné vrátit.

7.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 7.1. těchto obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Zboží lze vrátit prodávajícímu v jeho provozovně nebo může být zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícímu nárokům přepravy příslušného zboží a vhodným způsobem odesláno na adresu provozovny prodávajícího. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke zboží dodávaný) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající nepřijímá vrácené zboží zaslané na dobírku.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží na dobírku nepřijímáme.

7.5. Jestliže však Kupující zvolil při objednání zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, který prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.6. Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu (a není-li to možné v obalu pro daný druh zboží obvyklém), který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě.

7.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající nepřijímá  vrácené zboží zaslané na dobírku.

7.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Dárkové poukazy není možné vrátit.

 

8.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5. Pokud si kupující v případě vyprodání zásob nepřeje zboží nahrazovat jiným zbožím obdobných vlastností, informuje o tom prodávajícího ve své objednávce ("Vzkaz prodejci"). 

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Prodávající je oprávněn v případě dodání zboží požadovat po oprávněné osobě, která přebírá zboží, doklad totožnosti a osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) si ponechat po nezbytně dlouhou dobu, která nepřesáhne čtyři (4) měsíce, potřebnou pro případné ověření oprávněné osoby, které bylo zboží předáno.

9.11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to, osobně, elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena: (i) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, (ii) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, (iii) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, (iv) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty sedmi (7) dnů od uložení zásilky a výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10.3. Za doručovací adresu prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1.1 těchto obchodních podmínek či elektronická adresa zahradnictvizoja@seznam.cz.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění.

11.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplnění Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.

11.6. Příjem objednávekinformace o stavu objednávek, informace o zboží  +420 724 372 734, +420 720 976 246

11.7. Příjem objednávek +420 720 976 246

11.8. Marketing a správa e-shopu +420 720 976 246

11.9. Účetní odd. +420 720 976 246 

 

V Příkrém dne 01.01.2021

Obchodní podmínky pro ZAHRADNICTVÍ ZOJA ® vypracoval Mgr. Milan Šikola

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Reklamační protokol 

Věc:    Uplatnění práv z vady dodaného zboží (reklamace)

 

 

Adresát (prodávající) :    Ondřej Vorel  - Zahradnictví ZOJA

sídlem Příkrý 76, 513 01 SEMILY

zahradnictvizoja@seznam.cz

IČ 72043920  DIČ CZ8003313439

 

 

Tímto uplatňuji právo z vady dodaného zboží dle Kupní smlouvy:

 

Jméno a příjmení spotřebitele (kupujícího):

 

Adresa spotřebitele (kupujícího):

 

Telefon, e-mail adresa spotřebitele (kupujícího):

 

Datum a číslo objednávky (kupní smlouvy):

 

Datum převzetí zboží:

 

Číslo daňového dokladu (faktury):

 

Číslo účtu pro vrácení peněžních prostředků:

 

Označení reklamovaného zboží (druh, množství):

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

Popis vady, její projevy:

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                              ..............................................................

                                                                                              podpis spotřebitele (kupujícího)

 

Datum a místo:

 

 

Příloha:                       přiloží doklad o koupi a převzetí reklamovaného zboží

VZOROVÝ FORMULÁŘ

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

 

 

Věc:    Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

 

 

Adresát (prodávající) :          Ondřej Vorel  - Zahradnictví ZOJA

sídlem Příkrý 76, 513 01 SEMILY

zahradnictvizoja@seznam.cz

IČ 72043920  DIČ CZ8003313439

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji ve 14 - ti denní lhůtě od Kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele (kupujícího):

 

 

Adresa spotřebitele (kupujícího):

 

 

Datum a číslo objednávky (kupní smlouvy):

 

 

Datum převzetí zboží:

 

 

Číslo daňového dokladu (faktury):

 

 

Číslo účtu pro vrácení peněžních prostředků:

 

 

                                                          

 

 

                                                                                  ..............................................................

                                                                                  podpis spotřebitele (kupujícího)

 

 

Datum a místo:

 

 

 

Rychlý kontakt

ZAHRADNICTVÍ ZOJA

Infolinka pro zákazníky:

724 372 734 obecné informace

720 976 246 objednávky 

email: zahradnictvizoja@seznam.cz

ZMĚNY OBJEDNÁVEK a další záležitosti, prosíme, řešte emailem. Pro tyto úkony je nutný vstup do administrace eshopu a doložitelná korespon-dence. Přes den se pracovně pohybujeme v terénu a nahlížení do administrace je pro nás nemožné. Děkujeme za pochopení.

REPORTÁŽ - TRUBAČ

REPORTÁŽ - PEROVSKIA

REPORTÁŽ - PHLOX

VHODNÁ NA BALKON

DOPORUČUJEME

VELIKÉ SLADKÉ PLODY

DOPORUČUJEME

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.